Hellbound ทัณฑ์นรก พากย์ไทย Ep.1-6 จบ

Hellbound ทัณฑ์นรก พากย์ไทย

Hellbound ทัณฑ์นรก  คําพยากรณ์จากทูตสวรรค์เกี่ยวกับเวลาถึงฆาตของตัวเอง เมื่อถึงเวลานั้นเพชรฆาตจากนรกก็จะปรากฏตัวขึ้นมาบนโลกเพื่อพิพากษาลงทัณฑ์พวกเขาลงนรก โดยที่กลุ่มศาสนาใหม่ ‘แซจินรีฮวี’ ก็พากันเชื่อว่านี่คือประสงค์ของพระเจ้า แต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้และพยายามที่จะต่อกรกับพวกมัน +

Hellbound ทัณฑ์นรก พากย์ไทย EP.1

Hellbound ทัณฑ์นรก พากย์ไทย EP.2

Hellbound ทัณฑ์นรก พากย์ไทย EP.3

Hellbound ทัณฑ์นรก พากย์ไทย EP.4

Hellbound ทัณฑ์นรก พากย์ไทย EP.5

Hellbound ทัณฑ์นรก พากย์ไทย EP.6 End